Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE LM1347/1997 privind deseurile de productie si menajere

Vezi alte legi, hotarari...

nr. 1347 adoptat: 09.10.97 promulgat: 20.10.97 în vigoare: 05.03.98 la data:14.11.02
publicat în M.Of. nr. 016 din: 05.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089
Nota: În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protectiei Mediului Înconjurator” se substituie prin textul “autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului înconjurator”, iar sintagma “Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale” – prin sintagma “Departamentul Situatii Exceptionale”.
Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege reglementeaza, conform prevederilor Legii privind protectia mediului înconjurator, gestionarea deseurilor de productie si menajere în scopul reducerii acestora si reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluarii mediului.
 

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atribuþii ºi obligaþii în domeniul Gestionãrii deºeurilor
Capitolul III Normarea, evidenþa, planificarea, controlul ºi supravegherea, monitorizarea în domeniul gestionãrii deºeurilor
Capitolul IV Cerinþele privind securitatea ecologicã
Capitolul V Finanþarea ºi stimularea economicã
Capitolul VI Contravenþii ºi responsabilitãþi
Capitolul VII Acordurile internaþionale
Capitolul VIII Dispoziþii finale ºi tranzitorii

Anexã la Legea privind deºeurile de producþie ºi menajere

Articolul 16. Prevenirea ?i limitarea influen?ei negative a de?eurilor periculoase

? scopul prevenirii sau limit?ii influen?ei negative a de?eurilor asupra mediului ?i s???ii popula?iei, se interzice:

a) desf?rarea oric?ei activit?i generatoare de de?euri periculoase f??a de?ine autoriza?ia pentru depozitarea (?humarea), prelucrarea, utilizarea, neutralizarea ?i evacuarea lor;
b) aplicarea rezultatelor investiga?iilor ?tiin?ifice, implementarea inven?iilor ?i tehnologiilor noi care nu prev? solu?ii de utilizare, neutralizare ?i evacuare a de?eurilor;
c) producerea ?i aplicarea mijloacelor de protec?ie a plantelor, ?gr?mintelor minerale, substan?elor toxice generatoare de de?euri periculoase.
d) importul produselor alimentare ?i al m?furilor de larg consum ? ambalaje de unic?folosin???i al ambalajelor de unic?folosin?? inclusiv al celor fabricate din policlorur?de vinil, al ambalajelor multistrat ?i multimaterial (tip Tetrapak), precum ?i de alt tip, pentru utilizarea ?i comercializarea lor pe pia?a intern? dac?produc?orul (comercializatorul) nu dispune de o re?ea de colectare ?i de instala?ii de distrugere a acestora, f??a cauza prejudicii mediului.

[Art. 16 lit. d) ? redac?ia L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089]

Articolul 17. Cerin?ele privind elaborarea de noi materiale ?i tehnologii, proiectarea ?i construc?ia obiectivelor de orice fel

(1) Persoanele fizice ?i juridice care elaboreaz?noi materiale ?i tehnologii, proiecteaz?construc?ia ?treprinderilor ?i altor obiective generatoare de de?euri s?t obligate s?prevad?folosirea unor utilaje ?i procese tehnologice speciale pentru prelucrarea, neutralizarea ?i evacuarea de?eurilor.
(2) Este interzis?construc?ia ?i punerea ? func?iune a ?treprinderilor noi ?i a celor reconstruite, precum ?i a altor obiective care nu s?t asigurate cu utilaje ?i tehnologii inofensive de utilizare, prelucrare, neutralizare ?i evacuare a de?eurilor ?i nu de?in avizele favorabile ale serviciilor de expertiz?ecologic??i sanitaro- epidemiologic?
(3) La luarea deciziilor privind extinderea localit?ilor urbane ?i rurale, se vor prevedea condi?iile necesare, precum ?i m?urile tehnice ?i de alt?natur? care ar asigura prelucrarea, neutralizarea ?i evacuarea de?eurilor de produc?ie ?i menajere.

Articolul 18. Cerin?ele privind depozitarea (?humarea) ?i p?trarea de?eurilor

(1) Depozitarea (?humarea) ?i p?trarea de?eurilor se efectueaz?prin metode ?i mijloace care exclud periclitarea calit?ii mediului, s???ii popula?iei ?i provocarea altor daune.
(2) Selectarea ?i afectarea terenurilor pentru depozitarea de?eurilor, construc?ia, amenajarea ?i exploatarea obiectivelor adecvate (depozite, poligoane) ?i conservarea lor se efectueaz?? conformitate cu normele ?i regulile de construc?ie ?i sanitare ? modul stabilit de Departamentul Protec?iei Mediului ?conjur?or de comun acord cu Ministerul S???ii.
(3) Fiecare loc de depozitare a de?eurilor (depozit, poligon) trebuie s?aib?un pa?aport special (certificat), ? care se indic?natura de?eurilor, originea acestora, indicii lor calitativi ?i cantitativi ?i num?ul de ?registrare.
(4) La prelucrarea ?i distrugerea (incinerarea) de?eurilor, se asigur?depozitarea sau ?humarea reziduurilor formate.

Articolul 19. Modul de depozitare (?humare) ?i p?trare a de?eurilor

(1) Depozitarea (?humarea) ?i p?trarea de?eurilor se efectueaz?? locuri ?i obiective destinate pentru aceasta de autorit?ile administra?iei publice locale ? cazurile c?d depozitarii de?in autoriza?ii speciale, ? care este indicat volumul de?eurilor ? limitele stabilite.
(2) Eliberarea autoriza?iilor ?i stabilirea limitelor de depozitare (?humare) a de?eurilor se efectueaz?? temeiul articolelor 68 ?i 69 ale Legii privind protec?ia mediului ?conjur?or, ? modul stabilit de Departamentul Protec?iei Mediului ?conjur?or.
(3) Persoanele fizice ?i juridice s?t obligate s?se conformeze termenului de valabilitate a autoriza?iei, procedurii de prelungire a acestuia ?i limitelor stabilite de depozitare (?humare) a de?eurilor. Locurile de depozitare s?t utilizate numai pentru de?eurile indicate ? autoriza?ie.
(4) Normele ?i modul de depozitare provizorie a de?eurilor pe teritoriul ?treprinderilor ?i organiza?iilor se stabilesc de c?re autorit?ile pentru protec?ia mediului de comun acord cu cele ale supravegherii sanitare.

Articolul 20. Restric?ii

(1) Se interzice:
a) aruncarea de?eurilor ? sistemele de drenaj ?i obiective acvatice, pe teritoriul zonelor de protec?ie a bazinelor ?i a cursurilor de ap? ? zonele de protec?ie sanitar?a surselor de aprovizionare cu ap?potabil??i a apeductelor, ? spa?ii de recreere, rezerva?ii naturale ?i parcuri, precum ?i ? f?ile de protec?ie ale c?lor ferate ?i rutiere;
b) ?humarea de?eurilor periculoase ? perimetrul localit?ilor urbane ?i rurale, ? orizonturile subterane, ? zonele balneoclimaterice ?i de agrement, precum ?i ? alte locuri unde aceasta ar periclita calitatea mediului ?i s??atea popula?iei;
c) introducerea ? ?ar?de de?euri ?i reziduuri de orice natur? ? stare brut? ? scopul prelucr?ii, acumul?ii temporare, depozit?ii, ?hum?ii sau distrugerii prin orice metode.
d) importul produselor alimentare ?i al m?furilor de larg consum ? ambalaje de unic?folosin???i al ambalajelor de unic?folosin?? pentru care nu exist?metode inofensive de reciclare sau distrugere.

[Art. 20 al.(1) lit. d) ? redac?ia L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089]

(2) ?humarea de?eurilor ? spa?ii subterane poate fi autorizat?? cazuri excep?ionale ?i numai ? temeiul unor investiga?ii speciale, cu respectarea normelor, regulilor ?i cerin?elor prev?ute de legisla?ie.

Deciziile privind folosirea subteranelor pentru ?humarea de?eurilor ?i altor substan?e toxice, conform articolelor 36 ?i 37 ale Codului subsolului, s?t de competen?a Guvernului.Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,622