Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare

LEGE privind ocrotirea monumentelor

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
nr. 1530 adoptat: 22.06.93 promulgat: 22.06.93 in vigoare: 31.10.2001 la data:31.10.01 publicat in M.Of. nr. 001 din: 30.01.94 articolul
Cod de clasificare:
Modificat
Nota: Vezi Hot. Parl. nr.1531-XII din 22.06.93 "Pentru punerea in aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor"
Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

 

Capitolul I DISPOZITII GENERALE
Capitolul II OCROTIREA MONUMENTELOR
Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR
Capitolul IV CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR
Capitolul V FINANTAREA ACTIVITATII DE OCROTIRE A MONUMENTELOR
Capitolul VI SCOATEREA SI ADUCEREA MONUMENTELOR
Capitolul VII ACTIVITATEA FUNDATIILOR OBSTESTI

Capitolul VIII RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI

Capitolul I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - (1) Monumente sint obiecte sau ansambluri de obiecte cu valoare istorica, artistica sau stiintifica, care reprezinta marturii ale evolutiei civilizatiilor de pe teritoriul republicii, precum si ale dezvoltarii spirituale, politice, economice si sociale si care sint inscrise in Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (denumit in cele ce urmeaza Registrul monumentelor).
(2) Toate monumentele, situate pe teritoriul Republicii Moldova, fac parte din patrimoniul ei cultural si natural se afla sub protectia statului.
(3) Monumente care fac parte din patrimoniul cultural sint considerate:
a) operele de arhitectura, sculptura sau pictura monumentala, elementele sau structurile cu caracter arheologic, inscriptii, grote si grupuri de elemente care au valoare nationala sau internationala din punct de vedere istoric, artistic sau stiintific;
b) ansamblurile: grupuri de constructii izolate sau grupate care, datorita arhitecturii, unitatii si integretatii lor in peisaj, au valoare nationala sau internationala din punct de vedere istoric, artistic sau stiintific;
c) siturile: lucrari ale omului sau opere rezultate din conjugarea actiunilor omului, precum si zonele incluzind terenurile arhiologice care au valoare nationala sau internationala din punct de vedere istoric, estetic, etnografic sau antropologic.
(4) monumente care fac parte din patrimoniul natural sint considerate:
a) formatiunile fizice si biologice care au valoare nationala sau internationala din punct de vedere estetic sau stiintific;
b) formatiunile geologice si fiziografice si zonele constituind habitatul speciilor animale si vegetale amenintate de disparitie, care au valoare nationala sau internationala din punct de vedere stiintific sau al conservarii;
c) siturile naturale sau zonele naturale care au valoare na t ional a sau interna t ional a din pnct de vedere s tiin t ific, al conserv a rii sau la frumuse t ii naturale.

Art. 2. - (1) Monumentele reprezint a bunuri imobile si mobile.
Monumente sub form a de bunuri imobile pot fi obiecte aparte ori insambluri de obiecte.
(2) Monumente aparte sub form a de bunuri imobile se considera : obiectele naturale cu valoare geologica , biologica , zoologica , antropologica , arheologica , etnografica istorica , cladiri constructii, monumente in cimitire, opere de art a monumental a si de arhitectura, tumuli, stele de piatra , morminte antice izolate, fortificatii, drumuri antice, poduri stravechi si apeducte medievale.
(3) Ansambluri de monumente sub forma de bunuri imobile se considera : teritorii si landsafturi naturale, ansambluri si situri arheologice care cuprind cet at ui de pimint, asezari nefortificate (gra disti, asezari antice, statiuni ale omului primitiv, grote, pesteri, grupuri tumulare, necropole, straturi cu valoare arhrologica), ansambluri de monumente cu valoari storica , arheologica sau memoriala (memorialuri, cimitire) care cuprind obiecte antropologice, valuri de pammint stele de piatra , morminte antice izolate, santuri antice de aparare, obiecte etnografice, ansambluri si rezerva tii de arhitectur a urban a si rurala (orase, centre orasenesti, cartiere, piete, strazi, cetati, ansambluri monastice, curtiboiere sti, parcuri, lands afturi naturale cu obiecte de arhitectura ).
(4) Monumente sub form a de bunuri mobile se consider a : obiectele naturale cu valoare geologic a , biologic a , zoolgic a , antropologic a , obiecte cu valoare numismatic a (monede izolate, tezaure de monede s i de obiecte antice), etnografic a , arhiologic a (unelte de munc a , obiecte de uz casnic, arme, podoabe s i alte piese cu valoare istoric a ), materiale epigrafice, relicte, obiecte cu caracter memorial, monumente ale s tiin t ei s i tehnicii, opere de art a (pictur a , sculptur a , grafic a , obiecte de art a decorativ a s i aplicat a ), de anticariat, precum s i monumente documentare (acte ori documente scrise de min a sau dactilografiate, materiale cartografice, fotografii, filme, discuri, inregistr a ri audio sau video), c a r t i (manuscripte, incunabule), edi t ii vechi s i rare.
(5) Baza p a str a ri fenomenilor orale, sonore s i spectaculoase o constituie fixsarea lor documentar a, inclusiv inregistrarea audio s i video, transformarea lor in obiecte protejate ca monumente de cultura
(6) Monumente pot fi obiectele ce s-au p a strat bine in intregime, in stare fragmentar a ori in stare de ruina

Art. 3. - La atestarea statutului de monument sint intezise discrimin a rile dup a criteriul cronologic, etnic, confesional sau de alt a natur a . Valoarea estetic a sau func t ional a sau material a a monumentului este subsidiar a fa ta de calitatea de m a rturie istoric a .

Art. 4. - (1) Registrul monumentelor se constituie pe baza investiga t iilor pluridisciplinare, efectuate de Ministerul Culturii s i Cultelor s i de institu t iile subordonate acestui minister, Ministerul Arhitecturii s i Construc t iilor, de Departamentul de Stat pentru Protec t ia Mediului Inconjur a tor s i Resursele Naturale, Serviciul de Stat de Arhiv a *, Academia de S tiin t e, institu t iile de inv ata mint superior, de funda t iile ob s te s ti, savan t i, lucr a tori de muzeu s i bibliotec a , persoane particulare.

----------------------
* Denumite in cele ce urmeaz a organe de stat pentru ocrotirea monumentelor
(2) Registrul monumentelor este precizat, avizat s i propus spre aprobare Parlamentului de Ministerul Culturii s i Cultelor.

Art.5. - Registrele de inventar, registrele pentru achizi t ii s i borderoul de inventar pe baza c a rora este constituit Registrul monumentelor se p a streaz a la Serviciul de Stat de Arhiv a , in muzeele republicii, in sec t iile de c a r t i rare ale Bibliotecii Na t ionale, ale bibliotecilor Academiei de S tiin t e, Universit at ii de Stat din Moldova.
Art.6. - Hotarirele organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor privind evidenta, studierea, punerea in valoare, protejarea, conservarea si restaurarea monumentelor sint obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice.
Art.7. - (1) Conditia exercitarii dreptului de proprietate asupra monumentelor, inclusiv restrictiile, stabilite prin prezenta lege, sint obigatorii si se extind asupra tuturor subiectelor dreptului de proprietate, indiferent de tipul de proprietate si de titlul juridic al detinatorului.
(2) Dreptul de a dispune de monumente de stat sub form a de bunuri imobile este exercitat de Parlament, de consiliile jude t ene, municipale, or as ene s ti s i comunale.
(3) Dreptul de dispune de monumentele de stat sub form a de bunuri mobile este exercitat de Guvern, prefecturi si primarii.
(4) Consiliile judetene, municipale, or as ene s ti s i comunale dispun de monumentele de stat sub form a de bunuri imobile se afl a pe teritoriul judetului, municipiului, orasului sau comunei.
(5) Prefecturile s i prim a riile dispun de monumentele de stat sub forma de bunuri mobile ce se afl a pe teritoriul judetului, municipiului, orasului sau comunei.
(6) Dreptul de a dispune de monumentele ce constituie proprietate privat a este exercitat de proprietar.
(7) Monumentele care nu au proprietar sau a c a ror proprietar nu este cunoscut trec in proprietatea statului in modul stabilit de lege.

Art. 8. - Organele de stat s i persoanele indicate la alineatele (2), (3), (4), (5) s i (6) ale articolului 7 pot transmite monumentele de care dispun in posesiune, folosin ta ori pentru p a strare temporar a institu t iilor s i organiza t iilor de stat sau ob s te s ti (acordind prioritate muzeelor, arhivelor, bibliotecilor s i altor institu t ii specializate), precum s i persoanelor particulare.

Art. 9. - (1) Monumentele ce sint in proprietate privat a pot fi vindute, donate sau instr a inate cu notificarea obligatorie a organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor. La cump a rarea-vinzarea monumentelor statul are dreptul de preemp t iune.
(2) Tranzactiile in privin t a monumentelor incheiate cu incalcarea prevederilor la alineatul (1) se consider a nule si atrag dupa sine raspunderea prevazut a de Codul civil.Rubrica intretinuta de: Rodica Negura 
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2024 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - vt9 – Agence Web
Version 1.5.5,758