Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare
Fa-ti o poza!

LEGE privind ocrotirea monumentelor

Vezi alte legi, hotarari...

LEGE LM1530/1993 privind ocrotirea monumentelor
nr. 1530 adoptat: 22.06.93 promulgat: 22.06.93 in vigoare: 31.10.2001 la data:31.10.01 publicat in M.Of. nr. 001 din: 30.01.94 articolul
Cod de clasificare:
Modificat
Nota: Vezi Hot. Parl. nr.1531-XII din 22.06.93 "Pentru punerea in aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor"
Parlamentul Republicii Moldova adopta prezenta lege.

 

Capitolul I DISPOZITII GENERALE
Capitolul II OCROTIREA MONUMENTELOR
Capitolul III EVIDENTA, STUDIEREA SI PUNERA IN VALOARE A MONUMENTELOR
Capitolul IV CONSERVAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR
Capitolul V FINANTAREA ACTIVITATII DE OCROTIRE A MONUMENTELOR
Capitolul VI SCOATEREA SI ADUCEREA MONUMENTELOR
Capitolul VII ACTIVITATEA FUNDATIILOR OBSTESTI

Capitolul VIII RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI

Capitolul II OCROTIREA MONUMENTELOR

Art. 10. - (1) Ocrotirea monumentelor de c a tre stat cuprinde prevederea s i asigurarea lucr a rilor de eviden ta , studiere, punere in valoare, salvare, protejare, conservare s i restaurare; extinderea bazei materiale; folosin t a s i accesibilitatea monumentelor pentru diverse investiga t ii, in procesul de instruire s i propagare. Ocrotirea de c a tre stat este exercitat a de Parlament, de Guvern, de consiliile jude t ene, municipale, or as ene s ti s i comunale s i de organele lor executive - prefecturile s i prim a riile.
(2) Ocrotirea monumentelor documentare se face in baza Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

Art. 11. - (1) De competen t a Parlamentului t in: politica de stat in domeniul eviden t ei, studierii, punerii in valoare, salv a rii, protej a rii, conserv a rii s i restaur a rii monumentelor ce constitue patrimoniul cultural s i natural; aprobarea Registrului monumentelor; aprobarea programului de stat privind ocrotirea, conservarea s i restaurarea monumentelor; finan t area acestui program s i acordarea de subven t ii nerambursabile de la bugetul de stat.
(2) de competen t a Guvernului t in: intocmirea Registrului monumentelor; intocmirea programului de stat privind ocrotirea, conservarea s i restaurarea monumentelor; finan t area acestui program de la bugetul stat.
(3) De competen t a consiliilor jude t ene, municipale, or as ene s ti s i comunale t in: intocmirea Registrului monumentelor de importan ta local a ; intocmirea programelor privind ocrotirea, conservarea s i restaurarea monumentelor de importan ta local a , finan t area acestor programe s i acordarea de subven t ii nerambursabile de la bugtele locale.

Art.12. - (1) In scopul de a preveni deteriorarea monumentelor indicate la alineatul (3) al articolului 2 organele de stat pentru ocrotirea monumentelor, de comun acord cu Ministerul Arhitecturii s i Construc t iilor, Academia de S tiin t e intocmesc lista zonelor de protec t ie ale monumentelor s i o propun spre confirmare Guvernului.
(2) Ministerul Culturii s i Cultelor elaboreaz a Regulamentul privind interven t ia in zonele de protec t ie ale monumentelor s i folosin t a lor.
(3) Zonele de protec t ie se stabilesc pebaza unor investiga t ii s i avize concludente s i amplu documentate, confirmate de organele de stat pentru ocrotirea monumentelor.
(4) Avizele asupra zonelor de protec t ie ale monumentelor sint luate in mod obligatoriu in considerare la intocmirea planului general de construc t ii urbane s i rurale.

Art. 13. - In vederea men t inerii integrit at ii monumentelor, de t in a torii lor cu orice titlu juridic sint obliga t i: s a ia m a suri ce asigur a protec t ia s i paza monumentelor prin punere in ad a post s i supraveghere a lor, s a respecte contractele de folosin ta s i Regulamenmtul privind interven t ia in zonele de protec t ie ale monumentelor privind interven t ia in zonele de protec t ie ale monumntelor s i folosin t a lor. R a spunderea pentru protec t ia monumentelor care n-au fost transmise in posesiune, folosin ta ori pentru autoadministrare local a .

Art.14. - De t in a torii cu orice titlu juridic ce posed a folosesc sau p a streaz a monumente cu valoare istoric a , artistic a sau s tiin t ific a luate la eviden ta sau inscrise in registrul monumentelor sint obliga t i s a respecte prevederile prezentei legi, condi t ie ce se include in actele de proprietate, de cump a rare-vinzare sau de inchiriere.

Art.15. - Controlul asupra m a surilor de protec t ie a monumentelor, solu t ionarea problemelor ce t in de m a surile respective revine Guvernului, prefecturilor s i prim a riilor.

Art.16. - In scopul eviden t ei, studierii, punerii in valoare, salv a rii, protej a rii, conserv a rii s i restaur a rii monumentelor pe principii s tiin t ifice, organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sint obligate s a infiin t eze consilii s tiin t ifice s i restauratori), luind in considerare la intocmirea Reghistrului monumentelor, precum s i la inscrierea monumentelor in acest registru, avizele corespunz a toare.


Rubrica intretinuta de: Rodica Negura

Chisinau
Bucuresti
Timisoara
Iasi
Brasov
Constanta
Hincesti
Arad
Cluj-Napoca
Straseni

  Parteneri:
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2022 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - Adpixel
Version 1.5.5,781